Մեր նշանաբանը

Առկա  է  կոնֆլիկտի  լուծման  3  հիմնական  ձև`

 1.ուժային  լուծում  /հակամարտություն, որը  հանգեցնում  է  կամ  հաղթանակի  կամ  պարտության/

2.կողմերի  տարանջատում  /հեռացում,  լուծումից  խուսափում  կամ  հրաժարում/

3. Ինտեգարտիվ  լուծում

Որքան  էլ  խաբուսիկ  լինեն  կոնֆլիկտի  լուծման  ուժային  կամ  դրանից  խուսափման  տարբերակները,  խաղաղ  կարգավորման  գործընթացը  ուսումնասիրելու  հիմանական  2  պատճառ  կա`

1.կոնֆլիկտը  խանգարում  է  նպատակային  գործընթացներին

2. կոնֆլիկտը  անխուսափելիորեն  ուղեկցվում  է  քայքայիչ  ապրումներով,  ինչը  էականորեն  ազդում  է  կոնֆլիկտող  կողմերի  կյանքի  որակի վրա:

 

(ՄԱՍ 2 )ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ (ԷԹՆԻԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ) ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

 

4)Պետականությունը (պետականկարգնիրհիմնականբաղադրիչներով) էթնիկականությանկարևորագույնհատկանիշներիցմեկնէ, թեևայնավելիհատուկէէթնոսիզարգացմանբարձրագույնաստիճանին՝ազգին։ Սակայնիրպատմությանորփուլումէլգտնվելիսլինիէթնիկականհանրույթը (տոհմ, ցեղ, ցեղայինմիություն, ազգ), այնմիշտունենում  էկառավարմանմարմիններևկառավարմանուլիդերությանեղանակներ, ղեկավարներևենթականեր։Յուրաքանչյուրէթնոս, որպեսսոցիալականմեծխմբիտեսակ, ժամանակիընթացքումձեռքէբերումներքինկառուցվածք՝իդեմսէթնոկիրներիայնդիրքերի, դերերիևդրանցփոխադարձկապերի, որմենքհայտնաբերումենքէթնիկականբոլորհանրույթներում, թեևզարգացմանտարբերաստիճաններում։

5) Էթնիկականության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը կրոնն է։  Յուրաքանչյուր  էթնոս  արդեն իր ծագման վաղ փուլերում ստեղծում կամ ձեռք է բերում պարզագույն կրոնական պատկերացումներ։Սակայն մոնոթեիստական մեծ կրոններ ծնում են միայն առանձին ժողովուրդներ։ Այնուամենայնիվ,  եթե էթնոսն իր կրոնն անգամ փոխ է առնում այլ ժողովրդից, ապա այն ժամանակի ընթացքում կարող է ձեռք բերել ազգային առանձնահատկություններ՝ իր հերթին ազդեցություն գործելով էթնիկական հոգեկերտվածքի վրա։Օրինակ, քրիստոնեությունը լուրջ ազդեցություն է գործել  հայերի և այլ քրիստոնյա  ազգերի  հոգեկերտվածքի  վրա,  քանի  որ այն և գաղափարախոսություն է, և ապրելակերպ։ 

Թյուրքական ժողովուրդների հոգեբանական առանձնահատկություններ

 Այն, ինչ և´ առօրյա խոսքում, և´ էթնոհոգեբանության բնագավառում ազգային կամ «էթնիկական ինքնություն» են անվանում, բարդ մշակութա-հոգեբանական համակարգ է, որը պետք է ուսումնասիրել ինչպես ընդհանրական ձևով, այնպես էլ յուրաքանչյուր կոնկրետ էթնոս և նրա անդամներին բնութագրելիս։ Կարելի է առաջադրել հետևյալ հարցերը. ա) Ի՞նչ է էթնիկականությունը ընդհանրապես, ինչպիսի բնույթ, կառուցվածք և գործառնություններ (ֆունկցիաներ) ունի, բ) ի՞նչ է հայկականությունը (հայ լինելը), ռուսությունը (ռուս լինելը), թրքականությունը (թուրք լինելը), «գերմանականությունը» (գերմանացի լինելը) և այլն։ 
1) Մարդաբանական (ռասայական, ֆիզիկական) որոշակի գծերի խմբից։ Այդ գծերից են մաշկի գույնը, մազերի գույնն ու ձևը, աչքերի կտրվածքը, գլխի և դեմքի որոշ այլ առանձնահատկություններ՝ շրթունքների հաստությունը, երկարագլխությունը կամ կարճագլխությունը, մարմնում կատարվող որոշ ֆիզիոլոգիական գործընթացների յուրահատկությունները և այլն։ Պետք է նկատի ունենալ, որ ռասսան և ազգը չեն համընկնում։ Որևէ ազգ կարող է կազմված լինել հիմնականում մեկ ռասսայի ներկայացուցիչներից, բայց ավելի հաճախ մենք տեսնում ենք, որ միևնույն ազգի մեջ կան տարբեր ռասսաների բնորոշ գծեր ունեցող մարդիկ։ Եթե որևէ ազգի մեջ կան ռասայական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ այն ձևավորվել է տարբեր ռասաների պատկանող էթնիկական խմբերի ձուլման շնորհիվ։ Շարունակելի...

Թյուրքական ժողովուրդների հոգեբանական առանձնահատկություններ

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ (ԷԹՆԻԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ) ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ (ՄԱՍ 1)

 

2) Յուրաքանչյուրէթնոսիհատուկէհոգեկանգծերի, ընդունակություններիևմտածելակերպիմիամբողջություն, որընպատակահարմարէանվանելտվյալէթնոսիհոգեկանկերտվածք (հոգեկերտվածք): Այսբարդհոգեբանականհամակարգիմեջմտնումենխառնվածքնուբնավորությունը, մտավորընդունակությունները, հուզականկյանքիառանձնահատկությունները, մտածելակերպն  ու  ստեղծագործականընդունակությունները, հոգեբանականինքնապաշտպանության  մեխանիզմներն  ու  այլ  հատկություններ։ 

3)Լեզուն էթնոսի կարևորագույն հոգեբանական և մշակութային առանձնահատկությունն է և սերտորեն կապված է նրա հոգեկերտվածքի այնպիսի «բաղադրիչների» հետ, ինչպիսիք են մտածողությունը, երևակայությունը, ստեղծագործական ընդունակություններն ու գործընթացները, աշխարհընկալումը և այլն։ Երբ մենք հանդիպում ենք որևէ անծանոթ անհատի, ապա առաջին հատկանիշներից մեկը, որը թույլ է տալիս նրան որոշակի էթնիկական պատկանելիություն վերագրել, այն լեզուն է, որով նա խոսում է՝ իր մայրենին համարելով։ Մայրենի լեզվի բավարար իմացությունը մարդու էթնիկական պատկանելիության և յուրահատկության, այսինքն՝ նրա էթնիկական ինքնության հիմնական կողմերից մեկն է։ Շարունակելի...

Թյուրքական ժողովուրդների հոգեբանական առանձնահատկություններ

Ընտանիքը երեխայի համար հանդիսանում է  ծննդավայր և բնակության հիմնական միջավայր: Ընտանիքի ազդեցությունը երեխայի դաստիարակման գործընթացում իրականացվում և արտահայտվում է հետևյալ կերպ.

  1. Ընտանիքը որպես անվտանգության հիմք: Կապվածությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն հետագա փոխհարաբերությունների զարգացման համար, այլ նաև նպաստում է վախի զգացումի նվազեցմանը, որը երեխայի մոտ առաջանում է նոր և սթրեսային իրավիճակներում: Այսպես, ընտանիքը ապահովում է անվտանգության զգացողությունը արտաքին աշխարհի հետ շփվելիս:
  2. Ծնողների վարքի օրինակները. Սովորաբար երեխաները կրկնօրինակում են իրենց մոտիկ մարդկանց վարքը: Այստեղ անհրաժեշտ է, որ անձնական օրինակը և պատրաստի տրվող կանոնները համընկնեն:
  3. Ընտանիքը և կյանքի փորձի կուտակումը.  երեխայի դաստիարակության վրա ծնողների ազդեցությունը մեծ է նաև այն պատճառով, որ նրանք երեխայի համար հանդիսանում են կյանքի անհրաժեշտ փորձի աղբյուր : Այն երեխաները, որոնց կյանքի փորձը բաղկացած է տարբեր իրավիճակներից և որոնք ուրախությամբ են ընդունում սոցիալական փոխհարաբերությունները ավելի շուտ են համակերպվում նոր  միջավայրին և ավելի հեշտ են ընդունում բոլոր փոփոխությունները:
  4. Կարգապահությունը և վարքի ձևավորումը. ծնողները  ազդում են երեխայի վարքի ձևավորման վրա՝ խրախուսելով կամ քննադատելով նրա որոշակի վարքագիծը: Ընտանիքում երեխաների և ծնողների հարաբերություններում առանձնացվում են հինգ տիպի իշխանություն՝պարգևատրումը, ստիպողականությունը, փորձագետի, հեղինակի իշխանություն և կանոնների իշխանություն:

    Թյուրքական ժողովուրդների հոգեբանական առանձնահատկություններ և բնորոշումներ