Մեր նշանաբանը

  1. անկայունություն ` ինչը դրսևորվում է երեխայի զարգացման ճգնաժամերով  երբ հոգեկան տարբեր գործընթացները ժամանակի մեջ չեն համընկնում ,
  2. զգայունակություն ` որոշակի ժամանակահատվածում արտաքին ներգործությունների հանդեպ արտահայտված ընկալունակություն , հատկապես կապված ուսուցման հետ  ,
  3. կուտակայնություն` (կումուլյատիվություն), ինչը նշանակում է որ զարգացման յուրաքանչյուր նախորդ փուլի արդյունքը ներառվում է հաջորդում ` որպես նախահիմք,
  4. կոնվերգենտություն ` զարգացման մեջ իրականանում է հոգեկան գործընթացների համաձուլման  միտում :

 Նախադպրոցական տարիքում երեխայի մտածողությունը ակնառու գործնականից վերածվում է ակնառու պատկերավորի, ձևավորվում են մտավոր նոր կառույցներ : Երեխան կարող է հաստատել պարզ պատճառահետևանքային հարաբերություններ իրադարձությունների և երևույթների միջև , ինչ-որ  ձևով բացատրել երևույթները , կատարել դասակարգումներ: Տարիքի կարևոր նորագոյացություն է երևակայությունը , որը մեծ ընդհանրություն ունի հիշողության հետ  և  կարելի է դիտել որպես <<Վերարտադրող երևակայություն>>: Մանկական դրսևորման առաջին ձևը խաղն է:

 

«Տարիքային զարգացման առանձնահատկությունների հոգեդիագնոստիկ փաթեթ»