Մեր նշանաբանը

 

 

Արտադրական պրակտիկայի կազմակերպում

 

1.Անհատական խորհրդատվության հմտություններ

-ԱԽ երեք փուլերը

-Հոգեդիագնոստիկ մեթոդների կիրառումը ԱԽ ընթացքում հարցարաններ, թեսթեր`

-ՏԱՏ, տագնապալիություն, դեպրեսիա

-ՄասնակցությունԱԽդիտորդիկարգավիճակով

-ԱԽիրականացումմասնագետիմասնակցությամբ

-Դեպքերիներկայացումևքննարկում

2.Խմբայինհոգեբանականաշխատանքևհոգեթերապիա

-Սոցիալ-հոգեբանականթրեյնինգի, սեմինարիևայլխմբայինգործունեությաննմանություններնուտարբերությունները

-Սոցիալ-հոգեբանականթրեյնինգներիտեսակներնուդասակարգումը

-Մասնակցությունսոցիալ-հոգեբանականթրեյնինգին

-Սոցիալ-հոգեբանականթրեյնինգիանցկացումմասնագետիղեկավարությամբ

3.Տարիքայինհոգեբանություն / երեխայիզարգացում/

-Ծանոթացումերեխայիհոգեկանզարգացմանգնահատմանսանդղակներին /մասնակցությունՄԳԶԿ-իաշխատանքներին/

-երեխայիհոգեկանզարգացմանգնահատմանսանդղակներիկիրառում /մասնակցություն

-երեխայիզարգացմանգնահատմանգործընթացներին/

-առանձնահատուկկրթությանկարիքունեցողերեխաներիհետտարվողհոգեբանականաշխաըանքներ /մասնակցություններառականդպրոցներումիրականացվողաշխատանքներին/

-Երեխայինախապատրաստումդպրոցին

-Ծնողավարությանհիմունքներ

4.Սոցիալականհոգեբանությունևսոցիալականաշխատանք/սոցիալ-հոգեբանականաշխատանքխոցելիխմբերիհետ/

-Սոցիալ-հոգեբանականևվերականգնբողականաշխատանքօրինազանցևօրինախախտերեխաներիհետ

--ՄասնակցությունՎԽ-ինիստերին

--Օրինազանցերեխայի "գործի" վարում

--Ծանոթացումանչափահասներիքրեակատարողականհիմնարկի /գաղութի/հոգեբանականաշխատանքներին

-Սոցիալ-հոգեբանականևվերականգնողականաշխատանքփախստականներիհետ

--Փախստականներիկարիքներիվերհանումևգնահատում

--Այցելությունփախստականներիևապաստանհայցողներիհանրակացարաններ, ևսոցիալհոգեբանականաշխատանքներիկազմակերպում

--Մասնակցություն փախստականների ինտեգրացիոն գործընթացներին

Ծանոթացում աղետներից և պատերազմներից տուժած անձանց և նրանց ընտանիքների հետ հոգեբանական աշխատանքների կազմակերպման հիմնական գործընթացներին

5.Բարձր տեխնոլոգիաների կիրառումը մասնագիտական գործունեության մեջ

 

Օրացույց

October 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Նորություններ

No events

Facebook