Մեր նշանաբանը

Տարիքային հոգեբանական խորհրդատվություն

Տարիքային հոգեբանական խորհրդատվությունը ապահովում է տարիքին համապատասխան զարգացում, ճգնաժամային փուլերի հաղթահարում և սահուն անցում որակապես նոր զարգացման փուլ

3-6 տարեկան երեխաների...

 • անցումային տարիքին բնորոշ խնդիրների բացահայտում և շտկում
 • հմտությունների և ունակությունների ձևավորում
 • դպրոցի պատրաստվածության ապահովում

Կրտսեր դպրոցական տարիք

դպրոցի հարմարման դժվարությունների հաղթահարում հետևյալ գործընթացների զարգացման միջոցով

 • ուշադրության
 • հիշողության
 • երևակայության
 • խոսքի և տրամաբանական մտածողության
 • ինքնագիտակցման և ինքնաճանաչման զարգացում

Դեռահասության տարիք

անձի հոգեբանական հասունությանը նպաստող աշխատանքների կազմակերպման միջոցով ապահովել,

 • անցումային տարիքին բնորոշ խնդիրների բացահայտում և շտկում
 • կարգազանց վարքի կանխարգելում և շտկում
 • ինքնաճանաչում, ինքնագիտակցում և անձնային աճ
 • բարոյահոգեբանական արժեքային համակարգի ձևավորում

Պատանեկության տարիք

Մասնագիտական կանխարգելիչ, դիագնոստիկ և շտկողական գործունեության միջոցով ապահովել`

 • օրինախախտ և օրինազանց երեխաների հետ վերականգնողական աշխատանքների իրականացումը
 • անձնային առանձնահատկությունների գիտակցում
 • հետաքրքրությունների շրջանակի հստակեցում
 • մասնագիտական կողմնորոշում և կրթություն
 • անձի հասունության խթանում

Հատուկ կրթություն

Հատուկ կրթության ծառայության նպատակն է շտկողական և վերականգնողական հոգեբանամանկավարժական աշխատանքների միջոցով ապահովել

 • հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների ուսուցում
 • անձնային աճ
 • ինտեգրացում հասարակության մեջ

Ծառայությունն իրականացնում է`

 • Հոգեկան զարգացման չափորոշիչների, կրթական կարիքների գնահատման գործիքների մշակում, ստանդարտացում, վալիդացում և կիրառում
 • oժտված երեխաների հայտնաբերում և ուղղորդում
 • հոգեբանամանկավարժական աշխատանքներ ուսման մեջ դժվարություններ ունեցող երեխաների հետ,
 • կրթական ծրագրերի իրականացում
 • մտավոր հետընթացի կանխում, մտավոր ունակությունների վերականգնման և զարգացման աշխատանքների իրականացում
 • հոգեբանական գիտելիքների մասսայականացում (սեմինարներ, դասախոսություններ, զեկույցներ, թրեյնինգներ)
 • մանկավարժների և ուսուցիչների վերապատրաստում

վերադառնալ ծառայությունների ցանկին