Մեր նշանաբանը

 

Անվճարհոգեբանականխորհրդատվություն «Բացդռներիօր »
Յուրաքանչյուրամսվա 1- ինև 15-ինբացիշաբաթևկիրակիօրերիցկազմակերպվումէանվճարհոգեբանականխորհրդատվությունբոլորցանկացողներիհամար, որտեղմասնագետներըկպատասխանենՁեզհուզողհարցերին
Խնդրումենքգրանցվելնախապեսզանգահարելով 633913 հեռախոսահամարներով, կամդիմելհոգեբանականկենտրոնիգրասենյակ` Երևան. Նոր-Նորքի I զանգվածՖ. Նանսենի 3

---------------------------------

Փետրվարի 15-իցհոգեբանականծառայությանկենտրոնումհոգեբաններիևհոգեբանականբուհերիուսանողներիհամարկազմակերպվումէանհատականխորհրդատվությանհմտություններթեմայովթրեյնիգն- սեմինար:
Ցանկացողներըկարողենգրանցվելմինչևփետրվարի 8-ը`զանգահարելով 633913, (093) 34-94-23 հեռախոսահամարներով, կամդիմելհոգեբանականկենտրոնիգրասեյակ` Երևան. Նոր-Նորքի I զանգվածՖ. Նանսենի 3

---------------------------------

ԲացառիկառաջարկԱռողջությանևկրթությանհայկականկենտրոնիհոգեբաններիկողմիցՄասնագիտականաճիևփորձիփոխանակմաննպատակով, յուրաքանչյուրհինգշաբթիժամը 13:00 -ինկազմակերպվումենայցելուներիանհատականգործերիմասնագիտականքննարկումներ, որոնցկարողենմասնակցելպրակտիկհոգեբաններևԲՈւՀ-երիհոգեբանականֆակուլտետիուսանողներ, ինչպեսնաևհրավիրվածմասնագետներ:
ՔննարկումներինմասնակցումէնաևֆրանսիացիհոգեվերլուծաբանՀերոլդԱլեքսանյանը:
Բոլորցանկացողներըկարողեննախապեսգրանցվել` 633913, (094) 93-16-23 հեռախոսահամարներով, կամդիմելհոգեբանականկենտրոնիգրասենյակ` Երևան. Նոր-Նորքի I զանգվածՖ. Նանսենի 3

---------------------------------

 

Բանավիճային հոգեբանական ակումբ”  կազմակերպվում է Յուրաքանչյուր երեքշաբթի: Ցանկացողները դիմեն զանգահարելով   633913,    (093) 34-94-23 հեռախոսահամարներով, կամ դիմել հոգեբանական կենտրոնի գրասենյակ` Երևան. Նոր-Նորքի I զանգված Ֆ. Նանսենի 3

--------------------------------- 

«
ԱՊԱԳԱ» նախակրթարանը
կազմակերպումէընդունելություն 2,5-6 տարեկաներեխաներիհամար:
Ցանկացողներըդիմեն`զանգահարելով 633913, (094) 93-16-23 հեռախոսահամարներով, կամդիմելհոգեբանականկենտրոնիգրասենյակ` Երևան. Նոր-Նորքի I զանգվածՖ. Նանսենի 3

Օրացույց

July 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Նորություններ

No events

Facebook