Մեր նշանաբանը

 վերադառնալ ծառայությունների ցանկին

     Փախստականների հետ անհատական և խմբային հոգեբանական աշխատանքների կազմակերպում 

Եթեփորձենքդասակարգելփախստականներիխնդիրները, ապաերևանենգալիսվերջիններիս  մոտհետևյալհոգեբանականդրսևորումները` 

 • սոցիալականինքնազգացողությանդեֆորմացիա
 • հուսախաբություն, հուսալքություն
 • անտարբերությունսեփականհնարավորություններիևազատություններինկատմամբ
 • լինելովտվյալերկրումփոքրքմասնություն, մեծհանրությանմեջ, ներգրավվելուդժվարություններ
 • կենցաղային, սոցիալական, մշակույթայինևհոգեբանականառանձնահատկություններուտարբերություններ: 

      Անհարաժեշտէ` Փախստականներիմոտձևավորելայնպիսիհմտություններևհոգեբանականորակներ, որոնքկապահովենավելիլայնհնարավորություններսեփականխնդիրները արդյունավետ լուծելու, անձնային աճն ապահովելու, հայաստանյան հասարակությանմեջինտեգրվելուհամար:      Ներկայումսփախստականներիհամարսոցիալհոգեբանականաշխատանքիկազմակերպումըենթադրումէմիշարքխնդիրներիհաղթահարում`

 

 • Հայտնաբերման աշխատանքներ`  փախստականները ապրում են տարբեր տեղեր և ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային (այդ թվում ընտանիքի) հոգեբանական աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է ռիսկային խմբում հայտնված անձանց ցուցակագրում
 • Մշակութայինտարբերություններուհոգեբանականգիտելիքներիմասսայականացում
 • Թրեյնինգային խմբերի ձևավորում  ըստ մասնակիցների ներանձնային խնդիրների
 • Ընտանիքների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանք` խոցելի ընտանիքների հայտնաբերում և ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպում
 • Հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպում այն երեխաների հետ, ովքեր հաճախում են դպրոց, և ունեն ուսումնական, հաղորդակցման և այլ կարգի հոգեբանական խնդիրներ
 • Աշխատանքների իրականացման ընթացքում կարևոր ենք համարում փախստականների խմբերից ձևավորել ինքնօգնության և փոխօգնության խմբեր, կազմակերպելով իրենց համար խորացված ուսուցում: Վերջիններս պատրաստ կլինեն աջակցել իրենց ընկերներին տարբեր խնդիրների առաջացման ընթացքում: